Hideyuki Suzuki Suzuki Hideyuki

 Deputy head


Misaki Uehara Misaki Uehara

Chief


Keito Watanabe Kei Watanabe

deputy director


Yuki Yokoyama Yokoyama Yuuki


Haruka Sato Haruka Sato

 


Shingo Tateno Fresh Shingo

 


Kana Shibuya Reluctant

 


Go Teranishi Takeshi Terashi

Deputy head


Sagae Takumi Search

Chief


Daichi Hirai Open daichi

Chief