Hideyuki Suzuki Suzuki Hideyuki

 Deputy head


Chiharu Harada Haruhara

Chief


Misaki Uehara Misaki Uehara

Chief


Keito Watanabe Kei Watanabe


Ogata Nami Ogata


Yuki Yokoyama Yokoyama Yuuki


Go Teranishi Takeshi Terashi

Manager


Sagae Takumi Search

Chief


Daichi Hirai Open daichi

Chief


Shuhei Inomata Inomata